Lygių galimybių politikos įgyvendinimas

Lygių galimybių politikos  tikslas – reglamentuoti asmenų lygybę ir lygias darbuotojų galimybes gimnazijoje, užtikrinant kad bus laikomasi Europos Sąjungos teisės aktų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, nustatančių lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais apsaugos reikalavimų.  Politikos paskirtis – užtikrinti, kad, sutinkamai su Lietuvos Respublikos Darbo kodekso nuostatomis, gimnazijoje būtų įgyvendintos konstitucinės nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu bei uždrausti bet kokią diskriminaciją, ypač kai tai susiję su darbo santykiai. Politika parengta vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2000/43/EB, įgyvendinančia vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, Europos Sąjungos Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatančia vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais lygių galimybių apsaugą.


KALVARIJOS SAV. SANGRŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA


Naudinga informacija (nuorodos į puslapius):

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Lygių galimybių plėtros centras
Socialinių inovacijų fondas