Metodinės grupės

KALBŲ IR MENINIO UGDYMO DALYKŲ METODINĖ GRUPĖ – 9 nariai
Adaškevičienė Ingrida
Dvylienė Rasa
Guzavičienė Giedrė – pirmininkė
Grigaitienė Viktorija
Klimaitė Birutė
Knyzienė Giedrė                        
Pankienė Rūta 
Rėkus Edmantas                        
Sinkevičius Arūnas                    

GAMTOS IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ  GRUPĖ – 8 nariai
Dragūnienė Aldona – pirmininkė                         
Knyza Rimantas
Rutkauskienė Jolanta                 
Sveikata Vytautas                      
Šalčius Arūnas
Šalčiuvienė Vida                        
Vaitkevičius Arūnas
Pankaitė Agnė 

PRADINIO UGDYMO METODINĖ GRUPĖ – 9 nariai
Asipavičienė Deimantė
Guščiuvienė Renata                   
Kaleininkienė Irena
Murauskienė Jurgita                  
Leliašienė Alma                         
Vaitkevičienė Rasa – pirmininkė                         
Petrauskienė Daiva
Pužauskienė Edita
Kižienė Renata

 

SANGRŪDOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS

Paskirtis – mokytojams kartu su pagalbos mokiniui specialistais pasirengti ugdyti mokinius, planuoti ir aptarti ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones bei patyrimą, kurį mokiniai sukaupia ugdymo procese), pritaikyti jį mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetenciją, suderintą su Mokyklos strateginiais tikslais, ir kartu siekti mokinių ir Mokyklos pažangos.

Metodinės grupės:

  • nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus,
  • nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius,
  • inicijuoja pedagoginių inovacijų diegimą Mokykloje,
  • teikia Mokyklos direktoriui suderintus siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.