Mokyklos taryba

  1. Eglė Markevičiūtė – tėvų atstovas
  2. Laima Birgelienė – tėvų atstovas
  3. Aivaras Sakalauskas – tėvų atstovas
  4. Vytautas Sveikata – mokytojų atstovas
  5. Aldona Dragūnienė – mokytojų atstovas – pirmininkė
  6. Deimantė Asipavičienė – mokytojų atstovas
  7. Karina Bautrėnaitė – mokinių atstovas
  8. Karolina Vyšniauskaitė – mokinių atstovas
  9. Airidas Talandis – mokinių atstovas

Vaida Skuolienė – bendruomenės atstovas

Mokyklos taryba – aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenės atstovams dalimis (3:3:3:1). Už savo veiklą Mokyklos taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

 Mokyklos taryba:

– Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai: 3 mokytojai ir 3 mokiniai ir 3 mokykloje nedirbantys mokinių tėvai (globėjai rūpintojai) ir vietos bendruomenės atstovas;

-į Mokyklos tarybą tėvus (globėjus, rūpintojus) renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – Mokytojų taryba, VII- X klasių mokinius – Mokinių taryba, vietos bendruomenės atstovą siūlo Sangrūdos seniūnas.

Visi Mokyklos tarybos nariai renkami atviru balsavimu dvejiems mokslo metams. Į Tarybą deleguotam atstovui atsisakius eiti pareigas ar dėl objektyvių priežasčių negalint toliau eiti pareigų, likusiam Tarybos įgaliojimų terminui į jo vietą atitinkamai deleguojamas naujas atstovas.

Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu pirmame naujos kadencijos Mokyklos tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius, valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Mokinių tarybos nariai.

Mokyklos tarybos nuostatai, jų keitimai yra tvirtinami Mokyklos tarybos posėdžio nutarimu.

Mokyklos tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Mokyklos tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemiamas pirmininko balsas. Posėdžius organizuoja pirmininkas, o jei jo nėra, posėdis organizuojamas 1/3 visų narių iniciatyva. Jei posėdį suorganizavo nariai, pirmuoju klausimu renkamas to posėdžio pirmininkas.  Gimnazijos direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

Posėdžiai gali būti organizuojami ir nuotoliniu būdu. Tokiu atveju galimas sprendimų priėmimas (balsavimas) iš anksto suderintu (nariui priklausančiu) elektroniniu paštu.

Neeiliniai Mokyklos tarybos posėdžiai gali būti kviečiami Mokyklos tarybos pirmininko, direktoriaus arba daugiau negu pusės Mokyklos tarybos narių iniciatyva.

Į Mokyklos tarybos posėdžius gali būti kviečiami Kalvarijos savivaldybės administracijos, Mokyklos administracijos, kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai, Mokyklos bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.

Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

Mokyklos taryba:
– teikia siūlymus Mokyklos administracijai dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
– aprobuoja Mokyklos strateginį planą, metinį veiklos planą, Mokyklos nuostatus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo planą, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Mokyklos direktoriaus;
–  teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;
– aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo, mokinių žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos parinkimo, neformaliojo ugdymo ir renginių organizavimo;
–  Mokytojų tarybos teikimu sprendžia mokinių šalinimo iš Mokyklos klausimus;
–  inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;
–  skiria atstovus į viešo konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją, Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;
–  išklauso Mokyklos vadovo metines veiklos ataskaitas;
– dirba prevencinį darbą, svarsto pažeidusius drausmę bei nepažangius mokinius;
–  kartu su Mokytojų taryba svarsto ir teikia siūlymų mokinių sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;
– tvirtina Mokinių tarybos nuostatus;
– svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;
– teikia siūlymų Kalvarijos savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
– gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Mokyklos sąskaitą; esant tokių paramos lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir naudojimą.

Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.