Teisės aktai

Kalvarijos sav. Sangrūdos pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašas

Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“