Teisės aktai

Kalvarijos sav. Sangrūdos pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas
Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas
Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą bendrųjų kriterijų sąrašas
Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

Skip to content