Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 1. Adaškevičienė Ingrida
 2. Dragūnienė Aldona
 3. Dvylienė Rasa
 4. Grigaitienė Viktorija
 5. Guzavičienė Giedrė
 6. Kaleininkienė Irena
 7. Knyza Rimantas
 8. Leliašienė Alma
 9. Murauskienė Jurgita
 10. Pankienė Rūta
 11. Pudinskienė Jolanta
 12. Pužauskienė Edita
 13. Šalčius Arūnas
 14. Vaitkevičius Arūnas
 15. Vaitkevičienė Rasa – pirmininkė
 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus, svarsto mokinių ugdymo rezultatus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus,
 • diskutuoja dėl Mokyklos metinio veiklos plano, aptaria Mokyklos ugdymo planą, Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo įgyvendinimo klausimus,
 • aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus,
 • svarsto mokinių, stokojančių mokymosi motyvacijos, ugdymo problemas,
 • priima sprendimus, kurie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintuose Bendruosiuose ugdymo planuose, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos apraše, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratoje ir kituose dokumentuose numatyti Mokytojų tarybos kompetencijai,
 • renka atstovus į Mokyklos tarybą.
Skip to content