Olweus programa

OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

Nuo 2015 m. rugsėjo mokykloje vykdoma nacionalinė Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa.

Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti.

Olweus programa yra sukurta Norvegijoje. Jos autorius – prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų nagrinėjantis patyčių ir smurto temas. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose šalyse – JAV(36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV, Kolorado valstijoje, paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų.

OLWEUS patyčių prevencijos programa – tai visai mokyklai skirta sistemingų pokyčių programa, veikianti trijuose lygiuose: mokyklos, klasės, individo.

Šiuo tikslu mokyklos aplinka pertvarkoma taip, kad mažėtų patyčios, mažėtų aukų kančios, ir gerėtų mokinių tarpusavio santykiai, kad nebeatsirastų tokių problemų ateityje.

Siekiant šio tikslo mokykloje yra:

  • sudarytas Patyčių prevencijos koordinacinis komitetas;
  • sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupelės (MSG);
  • išaiškintos pavojingos vietos mokykloje ir pagal tai pakoreguotas mokytojų budėjimas;
  • peržiūrėta ir patobulinta pagal Olweus programą priežiūros sistemą mokykloje – „Mokinių elgesio,
  • drausminimo ir skatinimo tvarka“;
  • kiekvienais metais atliekama mokinių apklausa;
  • apklausos duomenys pristatomi mokyklos bendruomenei: mokytojams, mokiniams ir tėvams.
OLWEUS  PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA

Nuo 2016 m. gruodžio mėn. mokykloje vykdoma Olweus programos kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS), kurios  tikslas – išlaikyti Olweus patyčių prevencijos programos nuostatas ir užtikrinti programoje taikomų priemonių tęstinumą.

Mokykloje taikomos OPKUS priemonės reiškia sistemingą ir ilgalaikį požiūrį į patyčių prevenciją ir atitinka Olweus programos kokybės reikalavimus bei pačios mokyklos tikslus ir siekius, išdėstytus mokyklos kokybės plane.

2019 m. pavasarį mokykloje vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti, ar mokykloje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai.