Ugdymas karjerai

Tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams pažinti save ir kuo įvairesnes profesijas.

Siekiama, kad mokiniai:

 • Ugdytųsi kompetencijas: pažinti save, karjeros galimybes, planuoti karjerą ir ją įgyvendinti.
 • Mokymosi ir laisvalaikio veiklose tobulintųsi karjerai svarbias kompetencijas.
 • Gebėtų rasti ir naudotis su karjera susijusia informacija.
 • Plėtotų socialinius ryšius.

Karjeros koordinatorius padeda mokiniams:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius.
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka.
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės.
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas.
 • Susidaryti individualų ugdymosi karjerai planą.
 • Susitikti su universitetų, kolegijų ar profesinio rengimo centrų atstovais.
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje.

Karjeros koordinatorius tėvams/globėjams:

 • Teikia informaciją apie ugdymą karjerai tėvų susirinkimų metu.

 • Individualiai konsultuoja tėvus ir mokinius įvairiais karjeros klausimais (susitarus iš anksto).

Karjeros koordinatorius klasių vadovams:

 • Siūlo klasės valandėlių temas.
 • Organizuoja užsiėmimus karjeros ugdymo (-si) temomis mokiniams.
 • Konsultuoja įvairiais klausimais ugdymo (-si) karjerai tema.
 • Padeda organizuoti profesinį veiklinimą (veiklas, kuriose mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus, kaupti darbo patirtį, planuoti būsimą karjerą).

Naudingos nuorodos